سفره حصیری گرد

محصول جدید

قطر: حدود 80 سانتیمتر

450,000 ریال بدون مالیات.

450,000 ریال به ازای هر عدد