سفره حصیری گرد

محصول جدید

قطر: حدود 80 سانتیمتر

850,000 ریال بدون مالیات.

850,000 ریال به ازای هر عدد