چرتکه چوبی

محصول جدید

طرح پایه دار با جداره های خراطی شده در دو اندازه:

کوچک:  10 در 15 سانتیمتر      و      متوسط :  16 در 25 سانتیمتر

طرح ساده و سنتی در دو اندازه:

کوچک:  14 در 21 سانتیمتر      و      متوسط :  16 در 24 سانتیمتر

سفارش های کلی چرتکه چوبی پذیرفته می شود.

500,000 ریال بدون مالیات.

500,000 ریال به ازای هر عدد

  • کوچک
  • متوسط